ทานที่มีผลมาก อานิสงส์มาก การใช้ทรัพย์ให้เกิดอานิสงส์

บุคคลใดที่ทำบุญหรือให้ทานด้วยจิตใจที่โสมนัสยินดี ทั้งประกอบด้วยปัญญา เชื่อกรรมและ
ผลของกรรมครบทั้ง ๓ กาลแล้ว บุญของผู้นั้นย่อมมีผลมาก

Developer.shivayadhevalai.com

22/04/2022