บทสวดมหาจักรพรรดิ์ ปรับภพภูมิแก้กรรม

 บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ์ เป็นบทสวดของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก จ.อยุธยา

หลวงปู่ดู่_พรหมปัญโญ

(กราบ 3 ครั้ง)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

(สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 )
นะโม พุทธายะพระพุทธะไตรรัตนะญาณมณีนพรัตน์สีสะหัสสะ สุธรรมาพุทโธ ธัมโม สังโฆยะ-ธา-พุท-โม-นะพุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชาอัคคีทานัง วะรังคันธังสีวะลี จะ มะหาเถรังอะหัง วันทามิ ทูระโตอะหัง วันทามิ ธาตุโยอะหัง วันทามิ สัพพะโสพุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

เชิญพระเข้าตัว

(สวด 3 จบ หรือ 5 จบ)

สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา

พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส

คำอธิษฐานจิต

( แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณ )

พุทธัง อธิฏฐามิ ธัมมัง อธิฏฐามิ สังฆัง อธิฏฐามิ

(อธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอธิษฐานให้สรรพดวงวิญญาณที่ยังอยู่ในอบายภูมิได้ไปจุติยังภพภูมิใหม่ที่ดี)

อานิสงส์การสวดบทพระบรมมหาจักรพรรดิ

โดยย่อกล่าวคือบทนี้เป็นการสวดไหว้พระพุทธเจ้าทั่วทั้งพระนิพพานตลอดจนถึงพระธรรมเจ้าและพระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยสงฆ์สาวกทั้งมวล ไหว้พระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์รวมถึงน้อมนำกำลังของ 
เทพ พรหม พระอริยะเจ้าทั้งหลาย การสวดครั้งหนึ่งเป็นการดึงกำลังของพระเจ้าจักรพรรดิ์ทุกๆพระองค์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาร่วมถึงกำลังของพระมหาโพธิสัตว์เจ้ามารวมอารธนาเข้าที่กายและใจและรวมกำลังของพระโพธิญานโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน และอนาคตการสวดครั้งหนึงมีอานิสงส์แผ่ไปทั่วจักวาลสามแดนโลกธาตุสามารถแผ่บญไปทั่วทุกสรรพสัตว์ตลอดจนเทวดาประจำตัวเราญาติมิตรเพื่อนฝูงครอบครัวเจ้ากรรมนายเวรและหากนำบท
สวดนี้ไปสวดในนรกหรือแผ่ไป ไฟนรกจะดับชั่วขณะบทนี้เป็นการสร้างกำแพงแก้วคุ้มกันตัว รวมถึงการอารธนาบารมีครูบาอาจารย์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อัญเชิญเข้าตัวเพื่อป้องกันภัย และสร้างมหาโชคมหาลาภอานิสงส์แก่ผู้สวดมีทั้งมหาบุญมหาลาภเนื่องจากมีการกล่าวถึงพระสีวลี รวมถึงบทนี้มีพลังงานอย่างยิ่งในการเจริญพระกรรมฐาน หากนำไปสวดบริกรรมก่อนหรือระหว่างนั่งภาวนา
กรรมฐาน จะทำให้การภาวนามีพุทธานุภาพมาคลุมและคุมการปฎิบัติของเรา คลุมกายและจิตเราเป็นวิมานทิพย์(ครอบวิมาน ให้ตัวเองหรือสวดอธิษฐานครอบคนอื่นก็ได้)หากสวดบทนี้สามารถอฐิษฐานเรื่องราวใดๆ มิติดข้องใจได้ให้ผ่านพ้นไปอย่างทะลุปรุโปร่ง กล่าวโดยสรุปได้ว่าคาถาจักรพรรดินี้ จากการเรียบเรียงถ้อยคำโดยหลวงปู่ดู่ท่าน ก่อให้เกิด 
จักรพรรดิ กำลังจักรพรรดิขึ้นด้วยในบทสวด พระคาถาครอบจักรวาล